PAG 2015

PAG
 
2015
5884 Awunner
 flèche vers la droite 2030
8640 Awunner
 
 
 
 
 
 
 PAP-NQ + ZAD : 1051 Wunneenheeten

Hierschterbierg ( Bierchem / Béiweng ) : + 815 Wunneenheeten
De Rescht vun der Gemeng: +236 Wunneenheeten

Vum 30. November 2015 un fann Dir en «Argumentaire» hei op eisem Internetsite iwwert de PAG, PAP-NQ a SUP fir all Uertschaften aus dem Réiserbann.Règlements et informations sur les procédures du PAG: Présentation du ministère de l'Intérieur
Tous les documents sur le PAG du Roeserbann: PAG sur le site roeser.lu

plan d'extension de la commune
Extension du périmètre de la commune de Roeser.
Source: roeser.lu --> PAG de novembre 2015

Wann Dir eis wëllt finanziell ënnerstëtzen da gitt Member an der BI . Memberskaart : 10 €
Konto: CCPLLULL LU14 1111 2443 7330 0000