PAG stade de football

Projet d'aménagement général : modification ponctuelle relative au projet de stade national de football (STNF) à Livange.

 


Mëttwochs, den 21 September 2011, um 15.00 Auer, ass eng ëffentlech Sëtzung vum Gemengerot am Sall Turi vun der Réiser Gemeng.

Um « Ordre du jour» steet als Punkt n° 7 « Projet d'aménagement général : modification ponctuelle relative au projet de stade national de football STNF à Livange » . Wann dir Zäit hutt, hoffe mir Iech do ze gesinn. Mat eiser Präsenz weise mir dem Buergermeeschter, dem Schäffen- a Gemengerot, dass mir als Bierger un dem Projet interesséiert sinn.

Wann de Projet gestëmmt soll ginn, da muss de Schäfferot eng Informatiounsversammlung ofhalen, an de Projet 30 Deeg am Reider publizéieren. Während där Zäit kënne mir eis Reklamatiounen era schécken. Wann Dir Renseignementer braucht, da mellt Iech bei engem vun de Membere vum Conseil d’Administration vun der Biergerinitiativ oder kontaktéiert eis iwwert eise Internetsite www.reiserbann.org.

An der Press: RTL - Réiser: Ofstëmmung iwwer ëmgeännerte PAP fir FootballstadionMercredi, le 21 septembre 2011, à 15.00 hrs, aura lieu une séance publique du conseil communal à la salle des séances communales à Roeser ( salle Turi ).

Sur l’ordre du jour figure le point n° 7 « Projet d'aménagement général : modification ponctuelle relative au projet de stade national de football STNF à Livange ». Nous espérons vous revoir à cette occassion, si vous disposez du temps nécessaire. Nous soulignons par notre présence, notre intérêt à ce projet en tant que citoyens de la commune.

En cas de vote du projet, le conseil échevinal devra faire une réunion d'information et mettre le projet en consultation durant 30 jours durant lesquels nous devrons présenter par écrit nos réclamations. Pour de plus amples détails, veuillez contacter un des membres du conseil d’administration de l’initiative citoyenne, ou visitez notre site Internet www.reiserbann.org.