Info-Blat 2/2011

Gemengewalen 2011

3 Membere vun dem Conseil d’Administration vun der « Biergerinitiativ fir eng sënnvoll Entwécklung am Réiserbann » engagéiere sech och an de Gemengewalen 2011. Et sinn dat Annette Bonnefoux bei der « DP », de Pierre Schumacher an de Guy Conrady bei «déi gréng».
(Traduction en français en en fin de texte)

 


Fir eng politesch neutral Positioun bei dëse Walen ze behalen, huet de Conseil d’Administration décidéiert, dat déi 3 Membere bis nom 9. Oktober 2011, keng öffentlech Aussoe méi am Numm vun der Biergerinitiativ maachen.

Dat heescht och dat de Guy Conrady seng Fonctioun als President vun der Biergerinitiativ bis de 9. Oktober 2011 roue léist. Den Etienne Bayenet, Grënnungsmember vun der Biergerinitiativ, iwwerhëlt als Interimspresident, Leedung vun der Biergerinitiativ bis no de Gemengewalen. Och no de Wale bleiwe mir als engagéiert Bierger aktiv, an hoffen op är Mataarbecht. Wann dir interesséiert sitt fir bei eis mat ze maachen, da kontaktéiert eis iwwert den Internetsite www.reiserbann.org.

Mir brauchen natierlech och déi néideg finanziell Ënnerstëtzung, an dat ass nëmme méiglech iwwert Cotisatiounen als Member vun der Biergerinitiativ. Dir kënnt äre Beitrag vun 10.- € op de Compte

CCPLLULL LU14 1111 2443 7330 0000

iwwerweisen. Villmools Merci.


Bilan 2006 - 2011

Hei e puer Affairen oder Dossieren aus eiser Gemeng, bei deene mir eppes ënnerholl hunn :

 • PAP « Jardins du Roeserbann » zu Béiweng / Bierchem
 • Filteranlag vun der « Aire de Berchem »
 • Verschmotze vum « Kopechtgruef » an der Méckenheck zu Bierchem
 • PAP « Ruederstrachen Centre Poids Lourds Luxembourg » zu Léiweng
 • Problemer mat Camione bei der Tankstell zu Léiweng
 • PAP « Grand-Rue » zu Réiser
 • Renovatioun vum Krautemer Kierfecht
 • PAP « Kräizstrachen » zu Peppeng
 • Iwwerschwemmungszonen an der Réiser Gemeng
 • Baugenehmegungen an der « Rue de la montée » zu Bierchem
 • Akafzenter « Im Weyer » zu Léiweng
  = = = TRADUCTION FRANCAISE = = =Elections communales 2011
Notre Président Guy Conrady étant tête de liste d'un des partis ( déi gréng ) lors des élections communales du 9 octobre 2011, Etienne Bayenet, membre fondateur de l’initiative citoyenne, reprend en intérim les attributions du Président pour la durée de la campagne électorale.

Deux autres membres de notre conseil d'administration, à savoir Annette Bonnefoux ( DP ) et Pierre Schumacher ( déi gréng ) sont également candidats. Pour garantir notre neutralité politique, nos statuts précisent qu'un élu ne peut pas être membre du conseil d'administration. Nous voulons continuer à faire vivre la démocratie locale et donner notre avis « citoyen » sur l'évolution de notre commune au delà de ces élections.

Le grand enjeu des prochaines années est le Plan d'Aménagement Général (PAG) de la commune. Pour avoir un avis qui ne soit pas que technique (parking, plaine de jeux...) mais aussi d'intégration sociale et urbanistique, nous serions très contents d'accueillir des personnes de toute la commune dans notre conseil d'administration. Le travail n'est pas excessif, et est partagé en fonction des disponibilités de chacun. Pour nous contacter, veuillez consulter notre site Internet www.reiserbann.org.

Votre support financier est de rigueur pour continuer nos activités. Vous pouvez améliorer notre situation financière par une cotisation annuelle en virant 10.- € sur le compte

CCPLLULL LU14 1111 2443 7330 0000.

Merci beaucoup.


Bilan 2006 - 2011

Voici quelques-unes de nos activités: PAP

 • « Jardins du Roeserbann » à Bivange / Berchem
 • Equipement de filtrage « Aire de Berchem »
 • Pollution aux hydrocarbures du « Kopechtgruef » à Berchem
 • PAP « Ruederstrachen Centre Poids Lourds Luxembourg » à Livange
 • Problèmes avec les poids-lourds à la station d’essence à Livange
 • PAP « Grand-Rue » à Roeser
 • Réaménagement du cimetière à Crauthem
 • PAP « Kräizstrachen » à Peppange
 • Zones d‘inondation de la commune de Roeser
 • Autorisations de bâtir « Rue de la montée » à Berchem
 • Centre commercial « Im Weyer » zu Léiweng